Logo Radiologie Starnberg Privatpraxis

Stäbler A., M. Bellan, M. Weiss, C. Gärtner, J. Scheidler, M. Reiser:
Imaging of Enhancing Intraosseous Disc Herniation (Schmorl’s Nodes).
European Congress of Radiology, 02.03.1997 – 07.03.1997, Wien Suppl. Europ Radiol 7 (1997) 151